نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ناحیه دو-برگزاری جلسه ی هماهنگی مجامع اعضاء ومربیان سازمان دانش آموزی

ناحیه دو-برگزاری جلسه ی هماهنگی مجامع اعضاء ومربیان سازمان دانش آموزیبا هدف تصمیم سازی ومدیریت برنامه های سازمان دانش آموزی باحضور مدیر ومسئولین سازمان دانش آموزی استان یزد،معاون پرورشی فرهنگی وجمعی ازدبیران و مربیان ودانش آموزان عضو مجامع ، دومین جلسه ی هماهنگی مجامع اعضاء ومربیان سازمان دانش آموزی یزد برگزارشد.

دراینت جلسه حسین ملانوری مدیرسازمان دانش آموزی استان یزد با تشکر صمیمانه از حضور اعضا برتقویت ، همگرایی همسویی وکاربردی شدن مباحث جلسات در راستای مدیریت برنامه های سازمان دانش آموزی و توسعه وتقویت اردوهای دانش آموزی و.. تاکید نمود.

درادامه مباحث  ومسئل اردوی ملی کشوری دردستورکارقرارگرفت وهریک از دبیران مجامع اعضاء  ودانش آموزان نقطه نظرات وپیشنهادات وتجارب خودرابیان کردند.

لازم به ذکراست ازتاریخ 26مردادتا8شهریور اردوی ملی کشوری درتهران برگزاروچهارگروه بیست ویک نفره از استان یزد نیزدراین اردوی ملی کشوری حضور خواهند یافت.