نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خودارزیابی فعالیت های حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی

خودارزیابی فعالیت های حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی


ارزيابي فعاليت هاي حوزه پرورشي و فرهنگی ادارات شهرستان/منطقه/ناحیه آموزش و پرورش استان يزد در سال تحصيلي 96-95 در دو مرحله انجام خواهد شد كه مرحله اول آن به صورت خود ارزيابي و غيرحضوري و در مقطع زماني سه ماهه و مرحله دوم به صورت حضوري با دعوت از كارشناسان و معاون پرورشي و فرهنگی ادارات تابعه در اداره كل و يا حضور مسئولين مربوطه اداره كل در ادارات آموزش و پرورش 14 گانه و با بررسي مستندات ارائه شده صورت خواهد پذيرفت.

در رابطه با خود ارزيابي توجه به نكات ذيل ضروري است:

1- فرم هاي ارزيابي به صورت الكترونيكي و به تفكيك ادارات داخلي حوزه معاونت پرورشي و فرهنگي تهيه شده و معاون يا كارشناس محترم مربوطه با توجه به رمز ورودي اعلان شده وارد فرم ارزيابي شده و نسبت به تكميل آن اقدام مي نمايد.

2- مهلت تكميل فرم ارزيابي بعد از پايان مقاطع زمانی سه ماهه به مدت 10 روز مي باشد و بعد از آن امكان خود ارزيابي وجود نخواهد داشت. بنابر اين مسئوليت عدم انجام خود ارزيابي به عهده معاون پرورشي و فرهنگی اداره مربوطه خواهد بود.

3- نتايج ارزيابي پس از پايان يافتن مهلت تكميل ارزیابی، بررسی و به صورت نمودار مقایسه ای جهت اطلاع به ادارات شهرستان/منطقه/ناحیه ارائه خواهد شد.

همکاران محترم می توانند هرگونه انتقاد و پيشنهادات خود را از طريق تماس با شماره تلفن 37248080-035 مطرح نماييد.