نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیریت فوریتهای اجتماعی روانی دانش آموزان

برگزاری جلسه مدیریت فوریتهای اجتماعی روانی دانش آموزان


با حضور مدیرکل محترم استان و ارتباط مجازی با وزرات آموزش و پرورش انجام شد:
جلسه ستاد استانی مدیریت فوریت های روانی- اجتماعی دانش آموزان با حضور جناب آقای موحدی فرد مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان یزد، جناب آقای ملانوری معاون محترم پرورشی و فرهنگی استان، آقای زارعشاهی سرپرست اداره امور تربیتی مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی استان و جمعی از همکاران مرتبط همراه با ارتباط مجازی با جناب آقای دکتر شکوهی مدیرکل محترم امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی و جناب آقای دکتر مصطفوی معاون مشاوره این اداره کل برگزار شد.

جلسه ستاد استانی مدیریت فوریت های روانی- اجتماعی دانش آموزان با حضور جناب آقای موحدی فرد مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان یزد، جناب آقای ملانوری معاون محترم پرورشی و فرهنگی استان، آقای زارعشاهی سرپرست اداره  امور تربیتی مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی استان و جمعی از همکاران مرتبط همراه با ارتباط مجازی با جناب آقای دکتر شکوهی مدیرکل محترم امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی و جناب آقای دکتر مصطفوی معاون مشاوره این اداره کل برگزار شد.

در این جلسه آقایان موحدی فر، ملانوری و زارعشاهی در سخنانی به تببین این طرح و الزامات اجرای آن پرداختند.

همچنین آقای دکتر شکوهی و دکتر مصطفوی نیز به شکل ویدئو کنفرانس ضمن تبریک مدیرکلی جناب آقای موحدی فرد، شیوه نامه این طرح را تشریح کردند.

در ادامه حاضران در مورد اجزای طرح مدیریت فوریت های روانی- اجتماعی دانش آموزان به بحث و گفتگو پرداختند و به سوالات مطرح شده پاسخ گفته شد.

در این جلسه بجز حضار ذکر شده در فوق، آقای جانب اللهی رییس مرکز مشاوره استانی امام حسین(ع)، آقای بیشمار معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه دو یزد، آقای خدایی کارشناس مشاوره استان، آقای صدیقی کارشناس مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی استان، خانم ملکیان کارشناس مشاوره ناحیه یک یزد و خانم مختاری کارشناس مشاوره ناحیه دو یزد حضور داشتند.