اطلاعیه ها
اطلاعیه ها

  • نکته مهم: در صورت انتخاب تواشیح عظیم الملک اجرای برنامه باید بدون موسیقی باشد و در صورت اجرا با موسیقی اثر داوری نخواهد شد و از دور مسابقات حذف خواهد شد.