نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش جلسه کارگروه مربیان همراه

جلسه کارگروه مربیّان همراه دبیرستان های ملک ثابت، الّزّهرا، روش نوین و هنرستانهای درخشنده صراف وعلی اکبر در محل دفتر مدیرهنرستان درخشنده صرّاف تشکیل شد

در این جلسه که رئیس و کارشناس امور تربیتی و همچنین دو تن از سرگروههای اداره کل آموزش و پرورش نیز حضور داشتند ابتدا معاونین پرورشی مدارس مذکور به طرح نظرات خود پرداخته وضمن تبادل تجربیات راهکارهایی را جهت جذب هرچه بیشتر دانش آموزان به نماز جماعت مدارس ارائه دادند

در ادامه رئیس امور تربیتی ضمن اشاره به نقش کلیدی معاونین و مربیان پرورشی در تربیت و هدایت دانش آموزان بر اثر بخشی الگو بودن آنان ومعلّمین تاکید کرد

در پایان زارعشاهی راه حلهای را برای مسائل و سوالات  مطروحه در جلسه ارائه کرد