نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین جلسه مشترک اداره مشاوره و دانشگاه یزد برگزار شد

در این جلسه دو ساعته خانم دکتر اسعدی، آقای دکتر برزگر بفرویی و خانم دکتر دهقانی از دانشگاه یزد و خانم رادپور، آقای رضائیان، آقای خدایی، آقای جانب اللهی، آقای طباطبایی، آقای خلیلی زارچی، خانم نظری فردویی، خانم آذری فرد، خانم حسینی و خانم پورمحمدعلی از آموزش و پرورش استان یزد حضور داشتند.

پنجمین جلسه از سلسله جلسات مشترک اداره مشاوره و دانشگاه یزد صبح شنبه 18 خرداد 98 با حضور جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد و رییس و کارشناسان اداره مشاوره و سرگروه های آموزش ایتدایی استان در مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد برگزار شد.

در این جلسه ادامه ی بررسی مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پیگیری شد و حاضران درباره این مفاهیم نظری و شیوه های دستیابی به اهداف مصرح در سند به گفتگو پرداختند.

در این جلسه دو ساعته خانم دکتر اسعدی، آقای دکتر برزگر بفرویی و خانم دکتر دهقانی از دانشگاه یزد و خانم رادپور، آقای رضائیان، آقای خدایی، آقای جانب اللهی، آقای طباطبایی، آقای خلیلی زارچی، خانم نظری فردویی، خانم آذری فرد، خانم حسینی و خانم پورمحمدعلی از آموزش و پرورش استان یزد حضور داشتند.