نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هم اندیشی بازدیدهای حوزه پرورشی برگزار شد

در این جلسه حاضران ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف بازدیهای صورت گرفته در سالهای قبل بر اجرای منظم و موثر این بازدیدها به منظور آشنایی با فرصتها و چالشها و ارتباط بی واسطه با همکاران و دانش آموزان در سال جدید تحصیلی تاکید کردند.

هم اندیشی بازدیدهای حوزه پرورشی از نواحی، شهرستانها و مناطق تابعه اداره کل آموزش و پرورش با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل و روسا و کارشناسان ادارات امور تربیتی، فرهنگی و هنری، قرآن، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی برگزار شد.

در این جلسه حاضران ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف بازدیهای صورت گرفته در سالهای قبل بر اجرای منظم  و موثر این بازدیدها به منظور آشنایی با فرصتها و چالشها و ارتباط بی واسطه با همکاران و دانش آموزان در سال جدید تحصیلی تاکید کردند.

ویرایش و بازبینی فرم بازدید با توجه به طرحها و برنامه های ادارات پنجگانه معاونت پرورشی و فرهنگی از دیگر برنامه های این جلسه بود.