نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش آموزش علیه آموزش

یک صاحب نظر تعلیم و تربیت : آموزش هرچه غیرمستقیم تر باشد مستقیم تراست

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد همایش مدیران و معاونین ، نماینده معلمان و آموزگاران مدارس ابتدایی نواحی یک و دو یزد با عنوان " آموزش علیه آموزش " در مجتمع فرهنگی و هنری دانش آموز یزد برگزار شد.

در این همایش که قریب 400 نفر از فرهنگیان حضور داشتند "دکتر عبدالعظیم کریمی " از اساتید دانشگاه و صاحب نظر در مسائل تعلیم و تربیت به بحث در مورد شیوه های آموزش پرداخت و گفت : آموزش هرچه غیرمستقیم تر باشد مستقیم تراست .

"دکتر کریمی" تاثیر فضای غیررسمی بریادگیری عمیق را تشریح کرد و گفت :  موقعیت های یادگیری هرچه قدر طبیعی تر باشند ریشه ی یادگیری درونی تر است

وی بر لزوم مشارکت بیشتر دانش آموزان در یادگیری تاکید کرد و گفت : هر قدر مداخله معلم کمتر باشد مشارکت شاگرد بیشتر می شود .

ایشان کنش گری فعال را موجب توسعه یادگیری دانست و گفت : معلم هرچقدر خود را منفعل تر نشان بدهد کنش گری شاگرد فعالتر می شود.

  اضافه می نماید این همایش به همت معاونت آموزش ابتدائی و معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش برگزار شد

آدرس کوتاه: