نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

علی رمضانی به عنوان قائم مقام و مشاور بودجه و توسعه منابع مالی معاونت منصوب شد

انتصابات جدید در حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش چهار حکم جدید را برای این حوزه صادر کرد که در مهمترین آنها علی رمضانی به عنوان قائم مقام و مشاور بودجه و توسعه منابع مالی معاونت منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، دکتر مهدی فیض طی احکامی جداگانه ای قائم مقام امور داخلی و مشاور بودجه و توسعه منابع مالی معاونت، مشاور مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی، مشاور امور تشکل های دانش آموزی و مشاور امور راهبردی و فضای مجازی این معاونت را منصوب کرد.

بر این اساس علی رمضانی را به عنوان قائم مقام در امور داخلی و مشاور بودجه و توسعه منابع مالی ، اسماعیل بحری زاده به عنوان مشاور مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی، داود روستایی مشاور در امور تشکل های دانش آموزی و علیرضا هاشمی رجاء را به عنوان مشاور امور راهبردی و فضای مجازی این معاونت منصوب کرد.