نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوالات و پاسخنامه درسهایی از قرآن مورخ 97/11/04


-1 وعده‌ی قرآن به مسرفان چیست؟
1 )فقر و ناداری
2 )هلاکت و نابودی✅👉
3 )بخل و حرص

 

-2 آیه آخر سوره ضُحی بر چه امری تأکید دارد؟
1 )اظهار نعمت‌های الهی در میان مردم✅👉
2 )پوشاندن نعمت‌های الهی از چشم مردم
3 )شکر و سپاس نعمت‌های الهی

 

-3قرآن کریم در نحوه‌ی برخورد با مال دنیا چه می‌فرماید؟
1 )مأیوس نشدن به هنگام از دست دادن
2 )مغرور نشدن به هنگام به دست آوردن
3 )هر دو مورد✅👉

 

4-بر اساس روایات، راه توسعه و پیشرفت جامعه چیست؟
1 )بذل و بخشش و ولخرجی
2 )اقتصاد و میانه‌روی در تولید و مصرف✅👉
3 )حرص در جمع مال و بخل در خرج کردن

 

5-آیه 34 سوره حاقه به چه امری سفارش می‌کند؟
1 )اِطعام به نیازمندان
2 )تشویق دیگران به اِطعام👉✅
3 )دعوت نیازمندان به منزل

 

آدرس کوتاه: