نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه هدایت تحصیلی و معرفی مشاغل برگزار شد

با توجه به اهمیت مسئله و نیاز به هماهنگی در سایر سطوح مقرر شد که در جلسه ای دیگر این مطالب با حضور معاونت محترم پرورشی و فرهنگی اداره کل و نمایندگانی از معاونت آموزش متوسطه، مطرح شده و برنامه ها با همکاری هر دو معاونت پیگیری و اجرا شود.

کارگروه هدایت تحصیلی و معرفی مشاغل با حضور ریاست و کارشناسان اداره مشاوره اداره کل، رییس مرکز مشاوره امام حسین(ع) و کارشناسان مشاوره نواحی یک و دو یزد برگزار شد.

در این جلسه اعضا در خصوص دو مبحث مهم هدایت تحصیلی و معرفی مشاغل به عنوان دو برنامه آتی اداره مشاوره به بحث و گفتگو پرداختند و پیشنهادهای مختلفی مرود بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

با توجه به اهمیت مسئله و نیاز به هماهنگی در سایر سطوح مقرر شد که در جلسه ای دیگر این مطالب با حضور معاونت محترم پرورشی و فرهنگی اداره کل و نمایندگانی از معاونت آموزش متوسطه، مطرح شده و برنامه ها با همکاری هر دو معاونت پیگیری و اجرا شود.