نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی برنامه های معاونت پرورشی

با حضور معاون پرورشی و روسای ادارات تابعه برگزار شد
جلسه هماهنگی برنامه های معاونت پرورشی با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان و روسای ادارات تابعه برگزار شد.

جلسه هماهنگی برنامه های معاونت پرورشی با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان و روسای ادارات تابعه برگزار شد.

در این جلسه حاضران بر لزوم پیگیری جلسات با معاونان پرورشی و تربیت بدنی مناطق استان به شکل مجازی تاکید کردند.

سپس راهکارها و الزامات تولید محتوا در حوزه پرورشی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه همچنین مقرر شد که ادارات تابعه گزارشی از عملکرد خود در سال 1398 تدوین نمایند.