نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه هم اندیشی اداره مشاوره و سرگروههای ابتدایی

در این جلسه که با حضور حمیده رادپور ریاست اداره مشاوره، حمیدرضا ابراهیمی ریاست اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی، کارشناسان دو حوزه و سرگروههای پایه های مختلف آموزش ابتدایی برگزار شد، طرحهای مختلف دوره ابتدایی تشریح گردید.

اولین جلسه هم اندیشی اداره مشاوره با سرگروه های پایه های مختلف ابتدایی با در سالن شهید ساداتی اداره آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور حمیده رادپور ریاست اداره مشاوره، حمیدرضا ابراهیمی ریاست اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی، کارشناسان دو حوزه و سرگروههای پایه های مختلف آموزش ابتدایی برگزار شد، طرحهای مختلف دوره ابتدایی تشریح گردید.

طرح کرامت، طرح جابر ابن حیان، طرح شهاب و... از جمله برنامه های اجرایی دوره ابتدایی است که در این جلسه تبیین شد.

همچنین روسای ادارات مشاوره و تکنولوژی آموزشی در این جلسه در سخنانی به اهمیت و حساسیت فعالیت در دوره ابتدایی پرداختند و ابراز امیدواری کردند طی نشستهایی این چنینی و بررسی دقیق و علمی طرحها، مدلهای مناسبی برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت ارائه شود.

حاضران دراین جلسه در پایان مقرر کردند که جلسات به شکل ماهانه تداوم یابد و تعدادی از افراد به نمایندگی جمع در جلسات هم اندیشی میان آموزش و پرورش و دانشگاه یزد حضور یابند.